Planning Project – Driving Forces and Contemporary Tendencies

Ett projekt vars syfte var att utveckla förståelsen i vad som ligger bakom kontexten och situationen av platser och hur man från dess plats specifika utveckla ett projekt. Första delen av kursen hade fokus på litteratur inom planering och arkitektur och avslutades med ett projekt. Jag valde att arbeta med aktuella Hyllie. Projektet fokuserade på hur övergången from öppet åkerlandskap till tät stadsstruktur skulle kunna gå till i olika strategiska steg. För mig handlade om att förstå hur en en så drastisk förändring kan gå till för att överbrygga ett skapande av en ny stadsgräns och samtidigt låta den nya stadsdelen möta både landet och stadens behov samtidigt som historien och framtiden blandas.

malmo_expanding

 

 

 

 

 

 

driving forces_framsida_till hemsida

 

Projektering och byggande av landskapsarkitektur

Det här var en kurs vars mål var att ge grundläggande kunskaper om landskapsarkitekturens hårda material och hur de används, markbyggnadsteknik och projektering av mark i urban miljö utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Huvuduppgift var att göra ett projekt med ett gestaltningsförslag som utvecklas till rationella och entydiga markbyggnadshandlingar med rutiner avpassade till standard och vedertagen praxis i byggprojekt. Genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar gavs en bred grundkunskap om byggprocessen och viktiga moment i projekteringen, såsom höjdsättning, måttsättning, materialval och produktkännedom, detaljkonstruktioner och grundläggning, teknisk beskrivning enligt AMA, samt en inblick i besiktning och projekteringens kostnadskonsekvenser. Utöver det så behandlade kursen även val av material utifrån utseende och egenskaper där även dimensionering av överbyggnader och växtbäddar var viktiga delar i kursen.

projektering_skiss2